thiraippadam.com logo

tamil movie database
தமிழ்
Home   Movies   Stars   Members  
               
Star
Ranjitha
Name: Ranjitha
Home page:
Movies: 6
  
Rating: 57%%57%% 57%
Votes: 6
Your Rating:
View your Star Ratings
Filmography:
   Year  Title  Rating  Votes
 1  2008  Bommalattam  83%83% 83%  12
 2  2006  Nenjil Jil Jil  76%76% 76%  5
 3  2006  Sasanam  70%70% 70%  4
 4  2006  Amirtham  46%46% 46%  7
 5  2003  Aaha Ethanai Azhagu  60%60% 60%  4
 6  2001  Mayan  70%70% 70%  8